Multimediální atlas hornin
Systematický přehled metamorfovaných hornin

Obsah

Klasifikace metamorfovaných hornin

Systematické rozdělení hornin

Klasifikace metamorfovaných hornin

Zatřídění metamorfovaných hornin do uceleného systému je velmi obtížné především s ohledem na značnou variabilitu vstupních podmínek: složení původní horniny, typ metamorfózy, teplota, tlak nebo přítomnost roztoků. Během studia metamorfovaných hornin vznikla řada systémů, které metamorfované horniny rozdělují do skupin podle specifických kritérií.
Jedním ze systémů je rozdělení podle metamorfních formací, tedy do souborů hornin, které mají shodný metamorfní vývoj, bez ohledu na jejich původní složení. Můžeme pak rozlišit formace hornin:

Jiné klasifikace rozlišují metamorfované horniny podle skupin facií, tedy řadí k sobě horniny vzniklé za podobných teplot a tlaků. Hranice hlavních faciálních skupin jsou definovány různě:

Dalším klasifikačním schématem je rozdělení metamorfovaných hornin na základě chemického nebo minerálního složení výchozích hornin. Můžeme definovat např. skupiny hornin:

Horniny původně stejného složení metamorfované v různém stupni vytváří tzv. metamorfní řadu. Z genetického hlediska je zde významný princip konvergence, kdy metamorfované horniny shodného složení vznikají různými metamorfními procesy. Významnou roli hraje rovněž princip divergence, při kterém horniny s unikátním složením vznikly běžnými metamorfními pochody z hornin s výjimečnými vlastnostmi nebo z běžných hornin unikátními metamorfními pochody.

V tomto atlase jsou metamorfované horniny řazeny podle dvou kritérií:

  1. typ výchozí horniny

  2. metamorfní facie (stupně metamorfózy)

Před metamorfózou mohly mít horniny různé fázové i chemické složení. Většinou vycházíme z obecnějšího označení hornin, např. křemen-živcové, bazické nebo karbonátové. Metamorfní facie pak definuje teplotní a tlakové podmínky během metamorfní rekrystalizace původní horniny. Tato dvě kritéria vedou k pojmenování výsledné horniny, např. pelitický sediment metamorfovaný ve facii zelených břidlic vede ke vzniku fylitu.
Jelikož přesné stanovení metamorfní facie není vždy zcela snadné, používá se pro základní rozdělení metamorfních podmínek tzv. stupně metamorfózy. Z hlediska teploty můžeme přibližně rozlišit:

Podle tlaku můžeme rozlišit následující metamorfní stupně:

Systematické rozdělení hornin

Metamorfované pelitické horniny

Metamorfované světlé (křemen-živcové) horniny

Metamorfované bazické horniny

Metamorfované ultramafické horniny

Metamorfované karbonátové a slínité horniny

Metasomaticky ovlivněné horniny (metasomatity)

Slabě metamorfované horniny s původními znaky
obvykle facie zelených břidlic nebo nižší, velmi nízkoteplotní a nízkotlaký stupeň

Speciální horniny nebo metamorfní pochody

© Václav Vávra, Ústav geologických věd, Přírodovědecká fakulta MU , Kotlářská 2, Brno. E-mail: vavra@sci.muni.cz.