Multimediální atlas hornin
Porfyroid

Odkazy na fotografie:

obrázky makrovzorků

obrázky v polarizačním mikroskopu

zpět na seznam hornin

Porfyroid (porfyritoid)

Porfyroid je hornina šedozelené nebo tmavě šedé barvy, často s plošně paralelní texturou. Horniny jsou jemnozrnné s blastoporfyrickou strukturou nebo jsou patrné struktury reliktní.
Porfyroidy vznikají z kyselých výlevných hornin a jejich tufů, běžně jsou v nich zachovány deformované vyrostlice křemene a živců (alkalické i plagioklasy). Základní tkáň je tvořena jemně zrnitou hmotou křemene, albitu, sericitu nebo muskovitu, při vyšších teplotách metamorfózy může být přítomen mikroklin, chlorit, biotit a někdy epidot. Jako porfyritoid se může označovat hornina vzniklá z bazičtějších vulkanitů, hornina pak obsahuje více chloritu. Vznik těchto metamorfovaných hornin odpovídá facii zelených břidlic.

Porfyroidy mohou doprovázet fylity, v Českém masivu se vyskytují v Železných horách, krkonošském krystaliniku nebo sileziku.

 

© Václav Vávra, Ústav geologických věd, Přírodovědecká fakulta MU , Kotlářská 2, Brno. E-mail: vavra@sci.muni.cz.