Multimediální atlas hornin
Chorizmit

Odkazy na fotografie:

obrázky makrovzorků

obrázky v polarizačním mikroskopu

zpět na seznam hornin

Chorizmit

Chorizmit je negenetické označení smíšených hornin, v nichž je možno odlišit dvě nebo více horninových složek Chorizmity mohou vznikat několika způsoby:

Nejběžnějším příkladem chorizmitických hornin jsou migmatity. Skládají se obvykle z rulové nebo až amfibolitové složky (substrát, paleosom) a granitové složky (metatekt, neosom). Mineralogicky se migmatity velmi podobají pararulám, hlavní rozdíl je v jejich stavebních znacích. Horniny s jasně odděleným rulovým substrátem se označují jako migmatitizované ruly, typické migmatity mají obě složky rozplývavé a neostře oddělené, v krajním případě vznikají horniny granitového vzhledu. Světlá složka migmatitů (metatekt) má obvykle aplitický, granitický nebo pegmatitový charakter v závislosti na množství vody při tavení. Tmavý substrát tvoří břidličnaté horniny rulového složení, pokud je přítomen ortopyroxen proběhla metamorfóza v granulitové facii.
K diferenciaci horniny dochází v podmínkách ultrametamorfózy, kde se světlé minerály (křemen a živce) oddělí ve formě parciální taveniny a následně dojde k její opětovné krystalizaci v nepohyblivém restitu.
Migmatity jsou horniny tvořící značnou část moldanubika, kde se můžeme setkat s migmatitizací v různém stádiu vývoje.

Jiným typem chorismitů jsou například erlán-amfibolitové stromatity, které jsou tvořeny tmavší amfibolitovou složkou, která je proložena světlejší horninou se složením erlánu. Tyto horniny mají podobné stavby jako migmatity. S tímto typem hornin se setkáme například v jesenickém amfibolitovém masivu.

 

© Václav Vávra, Ústav geologických věd, Přírodovědecká fakulta MU , Kotlářská 2, Brno. E-mail: vavra@sci.muni.cz.