Multimediální atlas hornin
Plutonické magamtické horniny - systématická část

Obsah

Plutonické horniny s křemenem

Plutonické horniny s foidy

Ultramafické horniny

Základní horninové typy hlubinných magmatických hornin

Jako plutonické magmatické horniny (hlubinné magmatity) označujeme horniny vzniklé pod zemským povrchem.

Následující přehled horninových typů je uspořádán na základě QAPF klasifikačního diagramu pro plutonické magmatické horniny, ultramafické horniny jsou řaezeny podle speciálního trojúhelníkového diagramu.

Plutonické horniny s křemenem nebo bez křemene (přesycené nebo nasycené SiO2)

Alkalicko-živcový granit
Granit
Granodiorit
Tonalit
Alkalicko-živcový kvarcsyenit

QAPF diagram pro plutonické horniny pole alkalicko-živcového granitu pole granitu pole granodioritu pole tonalitu pole alkalicko-živcového syenitu pole kvarcsyenitu pole kvarcmonzonitu pole kvarmonzodioritu a kavrcmonzogabra pole kvarcdioritu a kvarcgabra pole alkalicko-živcového syenitu pole syenitu pole monzonitu pole monzodioritu a monzogabra skupina gabra a diorit pole alkalicko-živcového syenitu s foidy pole syenitu s foidy pole monzonitu s foidy pole monzodioritu a monzogabra s foidy pole dioritu a gabra s foidy pole foidového syenitu pole foidového monzosienitu pole foidového monzodioritu a monzogabra pole foidového gabra pole foidolitu

Kvarcsyenit
Kvarcmonzonit
Kvarcmonzodiorit
Kvarcdiorit
Kvarcgabro
Alkalicko-živcový syenit
Syenit
Monzonit
Monzodiorit, monzogabro
Diorit
Anortozit
Skupina gabra

Plutonické horniny s foidy (nenasycené SiO2)

Alkalicko-živcový syenit s foidy
Syenit s foidy
Monzonit s foidy
Monzodiorit s foidy
Diorit s foidy, gabro s foidy
Foidový syenit
Foidový monzosyenit
Foidový monzodiorit, foidové monzogabro
Foidové gabro
Foidolity

Význam číslování QAPF diagramu

1 - kvarcolit, křemenný granit, křemenný granodiorit, křemenný tonalit; 2 - alkalicko-živcový granit;
3 - granit; 4 - granodiorit; 5 - tonalit; 6 - alkalicko-živcový kvarcsyenit; 7 - kvarcsyenit; 8 - kvarcmonzonit; 9 - kvarcmonzodiorit, kvarcmonzogabro; 10 - kvarcdiorit, kvarcgabro; 11 - alkalicko-živcový syenit;
12 - syenit; 13 - monzonit; 14 - monzodiorit, monzogabro; 15 - diorit, skupina gabra; 16 - alkalicko-živcový syenit s foidy; 17 - syenit s foidy; 18 - monzonit s foidy; 19 - monzodiorit s foidy, monzogabro
s foidy; 20 - diorit s foidy, gabro s foidy; 21 - foidový syenit; 22 - foidový monzosyenit; 23 - foidový monzodiorit, foidové monzogabro; 24 - foidový diorit, foidové gabro; 25 - foidolity.

Ultramafické horniny

Do této skupiny řadíme všechny typy hornin, které obsahují více jak 90 % tmavých minerálů. Nízký podíl světlých součástek neumožňuje spolehlivou klasifikaci v QAPF diagramu a proto je vypracován klasifikační diagram založený na obsahu tmavých minerálů. Horniny s více jak 40 % olivínu se řadí do skupiny souhrnně označované jako peridotity, horniny s pyroxenem a obsahem olivínu do 40 % tvoří skupinu pyroxenitů.

diagram pro ultamafické horniny pole dunitu pole harzburgitu pole lherzolitu pole wherlitu pole olivinického ortopyroxenitu pole olivinického websteritu pole olivinického klinopyroxenitu pole ortopyroxenitu pole websteritu pole klinopyroxenitu

Dunit
Harzburgit
Lherzolit
Wehrlit
Olivinický ortopyroxenit
Olivinický websterit
Olivinický klinopyroxenit
Ortopyroxenit
Websterit
Klinopyroxenit
Hornblendit

Význam číslování v diagramu ultramafických hornin

1 - dunit; 2 - harzburgit; 3 - lherzolit;
4 - wehrlit; 5 - olivinický ortopyroxenit; 6 - olivinický websterit; 7 - olivinický klinopyroxenit;
8 - ortopyroxenit; 9 - websterit; 10 - klinopyroxenit.

© Václav Vávra, Ústav geologických věd, Přírodovědecká fakulta MU , Kotlářská 2, Brno. E-mail: vavra@sci.muni.cz.