Multimediální atlas hornin
Skupina gabra

Odkazy na fotografie

obrázky makrovzorků

obrázky v polarizačním mikroskopu

zpět na seznam hornin

 

Skupina gabra

QAPF diagram - pole gabra

Do skupiny gabra patří horniny s podstatným zastoupením plagioklasu (90–100 %) o průměrném složení vyšším než An50 a obsahem tmavých minerálů v celkovém objemu 35–65 % (M = 35–65). Přesnější klasifikační pojmenování se řídí typem a množstvím tmavých minerálů v hornině.
Gabro s.s. je šedočerná hornina se zelenavým odstínem. Nejběžnější je masivní textura, se střední až hrubou velikostí zrna. Struktury mohou být gabrově zrnité, gabroofitické, poikiloofitické nebo kelyfitické. Hlavním světlým minerálem je bazický plagioklas v množství 90–100 %, alkalické živce mohou být přítomny do 10 %, křemen do 5 %. Při absenci křemene mohou být přítomny foidy. Hlavním tmavým minerálem je monoklinický pyroxen, v množství do 5 % může být přítomen ortopyroxen, amfibol nebo olivín. Běžnými akcesorickými minerály bývají ilmenit, magnetit, chromit, pyrit, pyrhotin nebo pentlandit.
Norit je šedočerná hornina s bronzovým odstínem a masivní texturou. Struktura bývá hypautomorfně až panxenomorfně zrnitá. Obsah světlých minerálů je stejný jako u gabra, rozdíl najdeme v zastoupení tmavých minerálů. Nority obsahují převažující ortopyroxen, ostatní tmavé minerály jsou zastoupeny do 5 % z celkového objemu horniny.
Troktolit je tmavá hornina se zeleným odstínem a masivní texturou. Struktury jsou nejčastěji gabrově zrnité a poikiloofitické. Zastoupení světlých minerálů odpovídá skupině gabra, hlavním tmavým minerálem je olivín. Zrna olivínu bývají částečně nebo zcela serpentinizovaná. Ostatní tmavé minerály jsou zastoupeny do 5 %, většinou se jedná o pyroxeny.
Ve skupině gabra najdeme nejrůznější přechodné typy hornin, které se označují vhodnějšími názvy. Pokud hornina obsahuje monoklinické i rombické pyroxeny, používá se označení gabronorit, při vyšším podílu olivínu se používají adjektiva, např. olivinický norit a olivinické gabro. Poměrně běžný je obsah amfibolu, který může být zastoupen ve velmi významném množství a taková hornina se klasifikuje jako amfibolové gabro.

Většina hornin ze skupiny gabra tvoří drobná tělesa nebo je součástí rozsáhlejších zvrstvených bazických intruzí. Gabrové horniny jsou běžnou součástí oceánské kůry a ofiolitových komplexů.

 

© Václav Vávra, Ústav geologických věd, Přírodovědecká fakulta MU , Kotlářská 2, Brno. E-mail: vavra@sci.muni.cz.