Multimediální atlas hornin
Monzodiorit, monzogabro

Odkazy na fotografie

obrázky makrovzorků

obrázky v polarizačním mikroskopu

zpět na seznam hornin

 

Monzodiorit, monzogabro

QAPF diagram - pole monzodioritu a monzogabra

Tyto vcelku ojedinělé horniny obsahují 10–35 % alkalických živců a 65–90 % plagioklasů. Pokud průměrná bazicita plagioklasů odpovídá hodnotám pod An50 klasifikujeme horninu jako monzodiorit, v opačném případě se jedná o monzogabro. Křemen je zastoupen do 5 %, při jeho absenci mohou být přítomny foidy. Tmavé minerály zaznamenáme v množství 20–50 % z celkového objemu horniny v případě monzodioritu a 25–60 % v případě monzogabra. Mezi běžné tmavé minerály patří biotit, amfibol, monoklinické i rombické pyroxeny.

U nás byly monzodiority popsány v brněnském masivu a železnohorském plutonu.

 

© Václav Vávra, Ústav geologických věd, Přírodovědecká fakulta MU , Kotlářská 2, Brno. E-mail: vavra@sci.muni.cz.