Multimediální atlas hornin
Alkalicko-živcový syenit

Odkazy na fotografie

obrázky makrovzorků

obrázky v polarizačním mikroskopu

zpět na seznam hornin

 

Alkalicko-živcový syenit

QAPF diagram - pole alkalicko-živcového syenitu

Hornina je bílá, světle šedá nebo narůžovělá, textura většinou masivní. Strukturu lze označit jako středně zrnitou, hypautomorfně zrnitou. Stavba může být rovnoměrně zrnitá i porfyrická, případné vyrostlice tvoří K-živec.
Alkalicko-živcový syenit je hornina bez křemene nebo jeho zastoupení nepřevyšuje 5 % ze světlých součástek. Z živců převládají alkalické živce, plagioklas je zastoupen do 10 %. Pokud není přítomen křemen, může hornina přecházet do klasifikačního pole alkalicko-živcového syenitu s foidy. Tmavé minerály tvoří maximálně 25 % z celkového objemu horniny. Běžně se setkáme s biotitem, pyroxenem a amfiboly, přítomen může být rovněž olivín. Z vedlejších a akcesorických minerálů bývá obsažen titanit, magnetit, ilmenit, allanit, granát, zirkon nebo apatit.
Alkalicko-živcový syenit je méně běžná hornina, vázaná na alkalické plutonické masivy. Může tvořit i pravé žíly, u nás např. u Naloučan. V některých oblastech mají tyto horniny lokální název a používají se k dekoračním účelům, např. nordmarkit.

 

© Václav Vávra, Ústav geologických věd, Přírodovědecká fakulta MU , Kotlářská 2, Brno. E-mail: vavra@sci.muni.cz.