Multimediální atlas hornin
Alkalicko-živcový kvarcsyenit

Odkazy na fotografie

obrázky makrovzorků

obrázky v polarizačním mikroskopu

zpět na seznam hornin

 

Alkalicko-živcový kvarcyenit

QAPF diagram - pole alkalicko-živcového kvarcsyenitu

Barva horniny je převážně světle šedá, textura masivní. Podle absolutní velikosti zrna bývá hornina středně až hrubě zrnitá. Struktura je hypautomorfně zrnitá.
Ze světlých minerálů je křemen zastoupen 5–20 procenty, z živců převládají alkalické živce (převažuje K-živec). Plagioklasy s bazicitou nad An05 mohou být zastoupeny do 10 % z celkového množství živců. Tmavé minerály jsou v hornině obsaženy v množství do 20 % (M = 0–20). Nejčastější jsou biotit, pyroxen (aegirin) nebo alkalický amfibol (arvedsonit). Z vedlejších a akcesorických minerálů mohou být zastoupeny apatit, titanit, zeolity, zirkon nebo eudyalit.

Alkalicko-živcové kvarcsyenity se váží na masivy alkalických plutonických hornin a jsou poměrně vzácné. V České republice se s nimi nesetkáme.

 

© Václav Vávra, Ústav geologických věd, Přírodovědecká fakulta MU , Kotlářská 2, Brno. E-mail: vavra@sci.muni.cz.