Multimediální atlas hornin
Vulkanické magmatické horniny - systematická část

Obsah

Vulkanické horniny s křemenem

Vulkanické horniny s foidy

Ostatní vulkanické horniny

 

Vulkanické (výlevné) magmatické horniny

Zatímco v horninách plutonických a žilných jsou všechny součástky vykrystalované a až na drobné výjimky jsou minerály v mikroskopu bezpečně rozlišitelné, klasifikace vulkanických hornin je z tohoto pohledu poněkud komplikovanější. Vulkanické horniny se potýkají se dvěma problémy, které ztěžují jejich klasifikační zařazení:

  1. časté jsou porfyrické struktury a minerály v základní hmotě jsou i pod mikroskopem těžko identifikovatelné,

  2. vulkanické horniny velmi často obsahují sklovitou fázi, v některých případech jsou tvořeny pouze sklem.

QAPF diagram vulkanických hornin pole alkalicko-živcového ryolitu pole ryolitu pole dacitu pole alkalicko-živcového trachytu pole trachytu pole latitu pole andezitu a bazaltu pole trachytu s foidy pole latitu s foidy pole andezitu a bazaltu s foidy pole fonolitu pole tefritického fonolitu pole fonolitického tefritu a bazanitu pole bazanitu a tefritu pole foiditu

Klasifikace vulkanických hornin je v tomto atlase postavena na rozdělení světlých minerálů v QAPF diagramu s vědomím, že pro klasifikaci značné části vulkanitů je nezbytné použít TAS klasifikační diagram (Le Maitre et al., 2002). Do něho můžeme horninu zařadit pouze na základě znalosti chemického složení horniny, konkrétně stanovíme závislost sumy alkálií (Na2O + K2O) na obsahu SiO2.

Vulkanické horniny s křemenem (přesycené a nasycené SiO2)

Alkalicko-živcový ryolit
Ryolit
Dacit
Alkalicko-živcový trachyt
Trachyt
Latit
Andezit
Bazalt

Pojmenování jednotlivých polí v QAPF diagramu

2 - alkalicko-živcový ryolit; 3 - ryolit; 4 - dacit; 5 - alkalicko-živcový trachyt; 6 - trachyt; 7 - trachyandezit, trachybazalt;
8 - andezit, bazalt; 9 - alkalicko-živcový trachyt s foidy;
10 - trachyt s foidy; 11 - latit s foidy; 12 - andezit s foidy, bazalt s foidy; 13 - foidový trachyt (fonolit); 14 - tefritický fonolit; 15 - fonolitický tefrit, fonolitický bazanit; 16 - tefrit, bazanit; 17 - foidity.

Vulkanické horniny s foidy (nenasycené SiO2)

TAS diagram

Trachyt s foidy
Latit s foidy
Andezit s foidy, bazalt s foidy
Foidový trachyt – fonolit
Tefritický fonolit
Fonolitický tefrit, fonolitický bazanit
Tefrit
Bazanit
Foidit

Ostatní vulkanické horniny

Komatiit

Pojmenování polí v TAS diagramu

1 - ryolit; 2 - trachyt; 3 - dacit; 4 - trachyandezit; 5 - andezit; 6 - bazaltický trachyandezit; 7 - andezit; 8 - trachybazalt; 9 - bazalt; 10 - pikrobazalt; 11 - tefrit, bazanit; 12 - fonolititcký tefrit, fonolitický bazanit; 13 - tefritický fonolit; 14 - fonolit.

© Václav Vávra, Ústav geologických věd, Přírodovědecká fakulta MU , Kotlářská 2, Brno. E-mail: vavra@sci.muni.cz.