Multimediální atlas hornin
Alkalicko-živcový ryolit

Odkazy na fotografie

obrázky makrovzorků

obrázky v polarizačním mikroskopu

zpět na seznam hornin

 

Alkalicko-živcový ryolit

QAPF diagram pole alkalicko-živcového syenitu

Obvykle světlá hornina s masivní texturou a porfyrickou strukturou. Hornina obsahuje více jak 20 % křemene ze světlých součástek a ze živců v množství nad 90 % převažují alkalického živce. Vyrostlice nejčastěji tvoří sanidin a křemen, může se objevit i alkalický pyroxen, alkalický amfibol nebo biotit. V základní hmotě převažuje sanidin a křemen. Díky druhotným alteračním pochodům, bývá u hornin paleozoického stáří hojně zastoupen albit, není však primárním minerálem.

Horniny tohoto typu nejsou příliš běžné, starší název je pantellerit nebo křemenný keratofyr.

TAS diagram pole alkalicko-živcového ryolitu

 

© Václav Vávra, Ústav geologických věd, Přírodovědecká fakulta MU , Kotlářská 2, Brno. E-mail: vavra@sci.muni.cz.