Multimediální atlas hornin
Dacit

Odkazy na fotografie

obrázky makrovzorků

obrázky v polarizačním mikroskopu

zpět na seznam hornin

 

Dacit

QAPF diagram - pole dacitu

Světle šedá, načervenalá nebo nazelenalá hornina s masivní nebo pórovitou texturou. Struktura je porfyrická s hyalopilitickou, pilotaxickou, trachytickou až vitrofyrickou základní hmotou.
Dacity odpovídají svým složením granodioritům a tonalitů. Obsah křemen přesahuje 20 %, z živců zcela převládá plagioklas v množství 65–100%. Alkalické živce mohou být přítomny do 35 %. Vyrostlice tvoří převážně křemen a plagioklasy, v menším množství biotit, amfibol nebo pyroxen. Stejné minerály můžeme najít i v základní hmotě. Z akcesorických minerálů se setkáme s apatitem, zirkonem, magnetitem nebo hematitem.

Starší označení dacitů je křemenný porfyrit. Podobně jako u ryolitu je dacitová láva silně viskózní a tomu odpovídají vulkanické morfologické tvary. Velmi často se vyskytuje v asociaci s andezity a ryolity v pásemných pohořích.

TAS diagram  - pole dacitu

 

© Václav Vávra, Ústav geologických věd, Přírodovědecká fakulta MU , Kotlářská 2, Brno. E-mail: vavra@sci.muni.cz.