Multimediální atlas hornin
Arkóza

Odkazy na fotografie

obrázky makrovzorků

obrázky v polarizačním mikroskopu

zpět na seznam hornin

Arkóza

Arkóza je zpevněný psamitický sediment, který obsahuje více než 25 % živců a úlomků nestabilních hornin, zastoupení matrix (jílovitá a prachovitá složka) nepřesahuje hranici 20 %. Živce i úlomky většinou pocházejí z granitoidních hornin. Obsah křemene a úlomků stabilních hornin tvoří méně než 75 % z klastů.
Barva arkóz je obvykle světle šedá, světle okrová nebo i v rezavých a fialových odstínech, textura nejčastěji lavicovitá. Struktura běžně psamitická, matrix má aluritický až pelitický charakter, tmel může být přítomen karbonátový, hematitový, křemitý nebo sádrovcový.
Arkózy jsou většinou málo vytříděné sedimenty s nedostatečně opracovanými zrny. Jejich chemické složení se velmi podobá granitům.
Vznik arkóz je spojován s aridním a periglaciálním klimatem, vznikají rychlým snosem zvětralého materiálu do sedimentační pánve. Usazují se především v kontinentálních podmínkách jezer, málo svažitých říčních korytech nebo intramontáních pánvích.
Arkózy a pískovce se od sebe makroskopicky jen těžko odlišují. U nás jsou arkózy hojně zastoupeny ve svrchním paleozoiku.

 

© Václav Vávra, Ústav geologických věd, Přírodovědecká fakulta MU , Kotlářská 2, Brno. E-mail: vavra@sci.muni.cz.