Multimediální atlas hornin
Slíny a slínovce

Odkazy na fotografie

obrázky makrovzorků

obrázky v polarizačním mikroskopu

zpět na seznam hornin

Slín a slínovec

Jako slín označujeme nezpevněný sediment tvořený směsí jílovité a prachovité frakce s karbonátovou hmotou. Zpevněná hornina obdobného složení se označuje jako slínovec. Obsah karbonátové složky se pohybuje v rozmezí 20–80 %. Horniny s obsahem 50–80 % karbonátů se někdy označují jako vysokoprocentní slíny, resp. slínovce. Terminologicky není takové označení hornin správné, ale tento pojem je poměrně vžitý a jedná se o běžné typy hornin.
Většina slínů a slínovců vzniká v mořském prostředí, známé jsou i slíny sladkovodní.

V české křídě se pro písčité slínovce používá nesprávný, ale zcela běžný termín opuka. Jedná se o světle žlutohnědé nebo světle šedé horniny s výraznou deskovitou odlučností. Velmi často obsahují hojné jehlice hub, schránky foraminifer a glaukonit. Klasifikačně správné označení těchto běžných hornin bývá většinou spongilitický písčito-vápnitý jílovec.

 

© Václav Vávra, Ústav geologických věd, Přírodovědecká fakulta MU , Kotlářská 2, Brno. E-mail: vavra@sci.muni.cz.