Multimediální atlas hornin
Slepenec

Odkazy na fotografie

obrázky makrovzorků

obrázky v polarizačním mikroskopu

zpět na seznam hornin

Slepenec

Slepenec je psefitický zpevněný sediment se zaoblenými nebo polozaoblenými valouny s velikostí nad 2 mm. Barva horniny je závislá na materiálu valounů, často světle až tmavě šedá nebo v červených a hnědých odstínech. Textura je běžně lavicovitá, struktura psefitická – konglomerátová. Pojivo je nejčastěji tvořeno psamitickým a aleuritickým materiálem. Pokud je přítomen tmel, bývá karbonátový, železitý, někdy sádrovcový.
Je-li přítomna např. psamitická frakce, řídí se pojmenování podle jejího zastoupení:

Podle velikosti psefitových klastů rozlišujeme:

Pokud rozlišujeme slepence podle poměru zastoupení valounů a pojiva (matrix), rozlišují se dva druhy. Ortoslepence obsahují převážně valouny, matrix je zastoupena v menším množství a má zpravidla charakter pískovce. Paraslepence obsahují převládající matrix obvykle pískovcového složení, valouny jsou zastoupeny v menším množství, vždy však nad 10 %.
Podle složení valounového materiálu a matrix rozlišujeme:

Slepence vznikají v různých sedimentačních prostředích. Běžné jsou v říčním nebo jezerním prostředí, vznikají i na okrajích mořských pánví nebo v hlubokomořských deltových vějířích. Ke speciálním typům počítáme tzv. bazální slepence, které vznikají na bázi sedimentačního prostoru s počínající mořskou transgresí. Tyto mají často petromiktní charakter a pozvolna přechází do pískovcových nebo arkózových vrstev.

© Václav Vávra, Ústav geologických věd, Přírodovědecká fakulta MU , Kotlářská 2, Brno. E-mail: vavra@sci.muni.cz.