Multimediální atlas hornin
Prachovec (siltovec)

Odkazy na fotografie

obrázky makrovzorků

obrázky v polarizačním mikroskopu

zpět na seznam hornin

Prachovec (siltovec)

Hornina je zpevněným aleuritickým sedimentem s obsahem více jak 50 % prachových klastů. Barva horniny je obvykle tmavě šedá, závisí na převládajícím typu zrn. Textura je masivní bez zjevné laminace. Strukturu lze označit jako aleuritickou, často s jílovou matrix nebo karbonátovým či železitým tmelem.
Prachové částice jsou tvořeny křemenem, živci, slídami, karbonáty nebo jílovými minerály, poměrně vzácná je přítomnost úlomků hornin. Na základě složení můžeme rozlišit:

Prachovce jsou běžné sedimenty vznikající v aluviálních nivách, deltách nebo na mořských šelfech. Často vznikají eolickou sedimentací, především v aridních a periglaciálních oblastech. Mezi prachovci a pískovci na straně jedné a prachovci a jílovci na straně druhé existuje nepřeberné množství přechodných hornin.

 

© Václav Vávra, Ústav geologických věd, Přírodovědecká fakulta MU , Kotlářská 2, Brno. E-mail: vavra@sci.muni.cz.