Multimediální atlas hornin
Písek

Odkazy na fotografie

obrázky makrovzorků

obrázky v polarizačním mikroskopu

zpět na seznam hornin

Písek

Písek je nezpevněný psamitický sediment s porozitou až kolem 35 %. Převažují zrna o velikosti 0,063–2 mm, existuje však řada přechodných typů směrem ke štěrků, prachům nebo jílům. Pokud písek obsahuje prachovitou nebo jílovitou frakci, řídí se označení sedimentu podle jejich obsahu:

Podle složení rozlišujeme křemenné písky, ve kterých zcela převažují křemenná zrna. Při vyšším zastoupení živců vznikají živcové nebo arkózové písky, vyšší podíl slíd a jílových minerálů se označuje termínem jílovité nebo drobovité písky. Speciálními případy jsou glaukonitové písky nebo tzv. černé písky složené převážně z magnetitu, ilmenit nebo chromitu.
Podle způsobu vzniku je možné rozeznávat:

 

© Václav Vávra, Ústav geologických věd, Přírodovědecká fakulta MU , Kotlářská 2, Brno. E-mail: vavra@sci.muni.cz.