Multimediální atlas hornin
Kaustobiolity

Odkazy na fotografie

obrázky makrovzorků

obrázky v polarizačním mikroskopu

zpět na seznam hornin

Kaustobiolity

Jako kaustobiolity označujeme sedimenty s vysokým obsahem organických látek, které mohou být pevné, kapalné nebo plynné povahy. Často nepředstavují primární složku sedimentů, pouze vyplňují trhliny a póry původního sedimentu.
Podle charakteru organických látek se zpravidla rozlišuje:

V uhelné řadě můžeme podle stupně diageneze rozeznat rašelinu, uhlí a antracit. Postupnou přeměnou se původně rostlinný materiál mění ve složení i struktuře – snižuje se obsah vody, snižuje se objem, zvyšuje se hustota a dochází k destrukci primárních struktur. Chemické a biochemické přeměny směřují k vyšší polymeraci organických molekul a tím silnějšímu prouhelnění. Uhelné kaustobiolity obsahují jílovou a prachvou složku nebo autigenní minerály (sulfidy, sulfáty nebo fosfáty). Horninová řada směrem k jílu se běžně člení:

Živičné kaustobiolity pochází z původně živočišných organismů a tvoří klasty v sedimentech nebo vyplňují jejich póry a dutiny. Z pevných látek jsou to zejména minerální vosky, jantar nebo přírodní asfalt. Speciální typ hornin tvoří tzv. hořlavé nebo bitumenní břidlice, které obsahují více než 8 % organických látek. Organickou fázi tvoří kerogen různých typů, který může být rozptýlený nebo koncentrovaný do lamin a čoček.

Problematika klasifikace a staveb kaustobiolitů je velmi rozsáhlá a silně převyšuje rozsah tohoto atlasu.

 

© Václav Vávra, Ústav geologických věd, Přírodovědecká fakulta MU , Kotlářská 2, Brno. E-mail: vavra@sci.muni.cz.