Multimediální atlas hornin
Fosforit

Odkazy na fotografie

obrázky makrovzorků

obrázky v polarizačním mikroskopu

zpět na seznam hornin

Fosforit

Jako fosfority se označují zpevněné i nezpevněné sedimenty, které obsahují nad 50 % minerálů fosforu (převážně apatit), což odpovídá asi 19,5 % P2O5. Fosfority tvoří horninové řady s jíly, karbonáty nebo silicity, v případě míšení s karbonátovou složkou je pojmenování následující:

Pro detailnější klasifikaci fosforitů se používají stejná kritéria jako pro vápence. V horninách se objevují bioklasty tvořené fosfáty, pelety, ooidy nebo koprolity, přítomen může být i fosfátový kal nebo fosfát vysrážený v pórech a dutinách. Struktura fosforitů bývá často úlomkovitá, oolitická, peletová nebo mikritová, textura může být masivní nebo tence laminovaná.
S přihlédnutím ke genezi fosforitů můžeme rozlišit:

Většina velkých ložisek fosforitů vznikla v mořském prostředí, terestrická ložiska jsou nejčastěji reziduálního charakteru. Speciální charakter mají sedimenty vzniklé z ptačího nebo netopýřího guana nebo nahromaděných úlomků kostí.

 

© Václav Vávra, Ústav geologických věd, Přírodovědecká fakulta MU , Kotlářská 2, Brno. E-mail: vavra@sci.muni.cz.