Multimediální atlas hornin
Ferolit

Odkazy na fotografie

obrázky makrovzorků

obrázky v polarizačním mikroskopu

zpět na seznam hornin

Ferolit

Jako ferolity se označují mineralogicky i geneticky rozdílné sedimenty, jejichž společným znakem je zvýšený podíl železa. Minimální hranice není stanovena, ale v některých případech se jedná o ekonomicky významné rudy. Pokud je obsah oxidů Fe jen mírně vyšší, označuje se sediment adjektivem železitý (např. železitý pískovec).
Podle mineralogického složení můžeme ferolity rozlišit do těchto skupin:

Stavby ferolitů jsou velmi variabilní, běžně se setkáváme se strukturami úlomkovitými, oolitickými nebo pizolitickými, textury bývají masivní či vrstevnaté. Barva sedimentu je zpravidla rezavá, červená nebo světle hnědá. Kromě minerálů železa obsahují klastické úlomky hornin a minerálů, např. křemene, karbonátů nebo jílové minerály.

Vznik ferolitů je vázán na jezerní nebo mořské prostředí. Železo částečně pochází ze zvětralých hornin, velký význam může mít i vulkanická činnost, často jsou ferolity spojeny se spilitovým vulkanismem. Větší akumulace ložiskového významu se označují jako submarinně-exhalační rudy.

 

© Václav Vávra, Ústav geologických věd, Přírodovědecká fakulta MU , Kotlářská 2, Brno. E-mail: vavra@sci.muni.cz.