Multimediální atlas hornin
Evaporit

Odkazy na fotografie

obrázky makrovzorků

obrázky v polarizačním mikroskopu

zpět na seznam hornin

Evaporit

Evapority jsou chemogenní sedimenty vzniklé vysrážením některých minerálů ve vhodném prostředí. Pojmenovávají se podle převládajícího minerálu (např. sádrovec, halit), obsah jiných složek by neměl překročit
10 %. Evapority často tvoří horninové řady s jílovými sedimenty nebo karbonáty. Barva evaporitů je zpravidla šedá, nejčastějšími texturami je masivní nebo vrstevnatá. Struktura může být vláknitá, krystalická, oolitická, sférolitická nebo krustifikační. Hlavními minerály bývají halogenidy (nejčastěji halit, sylvín, karnalit), sulfáty (nejvíce sádrovec, anhydrit, mirabilit, trona, epsomit, kieserit), boráty (borax) nebo nitráty (dusičnan sodný a draselný). Do větších skupin můžeme evapority rozdělit na základě geneze.

Mořské evapority vznikají odpařováním mořské vody v lagunách nebo izolovaných pánvích a jsou spojeny s mořskou regresí. Kontinentální evapority vznikají při odpařování v jezerech, jejichž voda obsahuje dostatek rozpuštěných iontů. Tyto horniny často tvoří přechody do karbonátových hornin. V aridních oblastech mohou vznikat solné sedimenty jako zvětralinový profil hornin s dostatkem vhodných iontů nebo v okolí vývěrů silně mineralizovaných pramenů.

 

© Václav Vávra, Ústav geologických věd, Přírodovědecká fakulta MU , Kotlářská 2, Brno. E-mail: vavra@sci.muni.cz.