Multimediální atlas hornin
Brekcie

Odkazy na fotografie

obrázky makrovzorků

obrázky v polarizačním mikroskopu

zpět na seznam hornin

Brekcie

Psefitický zpevněný sediment s ostrohrannými nebo poloostrohrannými úlomky. Barva horniny závisí na převládajícím typu horniny ve valounech, textura je většinou lavicovitá nebo deskovitá. Strukturu lze označit jako psefitickou nebo brekciovitou.
Brekcii mohou tvořit úlomky hornin jednoho typu (monomiktní brekcie), úlomky křemene a křemitých hornin (oligomiktní brekcie) nebo úlomky různých typů hornin (polymiktní brekcie).
Podle vzniku můžeme rozlišovat několik typů brekcií. V kontinentálním prostředí vznikají brekcie při sedimentaci větších klastů během povodňových stavů na řekách. V mořském prostředí vznikají rozrušením hornin a napadáním úlomků do jílovitého nebo vápnitého dnového sedimentu (tzv. intraformační brekcie). Dislokační brekcie vznikají během tektonických pohybů, kdy ostrohranné úlomky rozrušené horniny jsou druhotně stmeleny. Jako vulkanická brekcie se označují zpevněné ostrohranné úlomky vulkanických hornin.
Některé klasifikace chápou brekcii jako speciální typ slepence.

 

© Václav Vávra, Ústav geologických věd, Přírodovědecká fakulta MU , Kotlářská 2, Brno. E-mail: vavra@sci.muni.cz.