Multimediální atlas hornin
Pegmatit

Odkazy na fotografie

obrázky makrovzorků

obrázky v polarizačním mikroskopu

zpět na seznam hornin

 

Pegmatit

Pegmatity jsou hrubě zrnité horniny s masivní nebo kavernózní texturou. Jejich složení může být odvozeno od různých horninových typů a tato skutečnost se zohledňuje v jejich názvu, např. granitový, syenitový nebo gabrový pegmatit. Od plutonických hornin stejného složení se odlišují svojí genezí, vznikají z odštěpených magmat, která jsou obohacena o volatilní složky a některé vzácnější prvky. V jejich stavbě převládají živce a křemen, z tmavých minerálů je biotit a muskovit zastoupen do 15 %. Některá pegmatitová tělesa jsou obohacena průmyslově zajímavými nebo netradičními minerály, např. Li-minerály, beryl, columbit, kasiterit, spodumen, polucit, zirkon a jiné.

Pegmatity vytváří okrajové partie plutonických těles, žíly, hnízda nebo čočky. Nejčastěji se setkáme s pegmatity granitového složení.

 

© Václav Vávra, Ústav geologických věd, Přírodovědecká fakulta MU , Kotlářská 2, Brno. E-mail: vavra@sci.muni.cz.