Multimediální atlas hornin
Stavby sedimentárních hornin

Obsah

Stavby sedimentárních hornin

Textury sedimentárních hornin

Struktury sedimentárních hornin

Stavby sedimentárních hornin

Podobně jako v případě magmatických a metamorfovaných hornin, je i stavba sedimentů určována strukturními a texturními znaky. Oba termíny mají podobný význam, takže bývají velmi často vzájemně zaměňovány. V následujícím textu jsou jednotlivé pojmy detailně popsány a vysvětleny.

Textury sedimentárních hornin

Sedimentární textury vznikají fyzikálními i chemickými procesy a činností organismů. K jejich tvorbě může docházet jak v průběhu samotné sedimentace (syngeneticky), tak i krátce po jejím ukončení. Mají velký význam pro interpretaci sedimentačního prostředí, jako je jeho hloubka, síla větru, charakter podloží a nadloží nebo stanovení směru paleoproudění. Jde o skupinu stavebních znaků, jejichž rozměry se ve většině případů pohybují od dm až do několika desítek metrů.
Vzhledem k tomu, že texturní znaky sedimentů jsou velmi různorodé, je značně nejednotné i jejich dělení. Textury sedimentárních hornin lze obvykle klasifikovat z hlediska deskriptivního, genetického a časového.

Deskriptivní klasifikace sedimentárních textur

Z deskriptivního hlediska lze textury sedimentárních hornin rozdělit na textury vnější a vnitřní.
Vnější textury jsou podmíněny vrstevnatostí a uspořádáním vrstev nebo se objevují na jejich povrchu. Na rozdíl od vnitřních texturních znaků jde převážně o textury primárního původu. Tyto textury vznikají nejčastěji syngeneticky, tj. již při vlastní sedimentaci (vrstevnatost, rytmičnost) nebo jen krátce po jejím ukončení, a to obvykle ještě před přikrytím mladšími sedimenty (nerovnosti vrstevních ploch). Pro jejich označování se někdy též používá termín makrotextury.
K vnějším texturám sedimentů patří:

Vnitřní textury bývají převážně vyvinuty uvnitř vrstevních jednotek, nejlépe patrné jsou v řezech kolmých na vrstvy. Součástí vnitřních texturních znaků je:

Genetická klasifikace sedimentárních textur

Z genetického hlediska se rozlišují tři základní typy sedimentárních textur:

Klasifikace sedimentárních textur z časového hlediska

Z časového hlediska rozeznáváme textury primární a sekundární.

Struktury sedimentárních hornin

Základ klasifikace sedimentárních struktur vytvořil v naší literatuře J. Petránek (1963). Z jeho dělení vychází řada novějších, již geneticky pojatých strukturních klasifikací (např. Z. Kukal). Petránkovo pojetí umožňuje blíže označit strukturu sedimentu, aniž známe její přesný původ. Struktury jsou klasifikovány podle dvou kritérií:

Struktury klasifikované na základě kvalitativních znaků součástek

Uvedené strukturní typy odpovídají dělení sedimentů na klastické, chemogenní a organogenní.

Struktury úlomkovitých hornin

Struktury úlomkovitých sedimentů se označují podle velikosti částic a slouží jako kritérium pro klasifikační zařazení příslušné horniny.
a) struktura psefitická   (velikost zrna > 2,0 mm)
b) struktura psamitická (velikost zrna 2,0 - 0,063 mm)
c) struktura aleuritická (velikost zrna 0,063 - 0,004 mm)
d) struktura pelitická    (velikost zrna < 0,004 mm)

Vzhledem k podmínkám svého vzniku nebývají klastické sedimenty v přírodě ve většině případů dokonale vytříděny. Z tohoto důvodu se u nich setkáváme také s mnoha přechodnými strukturními typy, které se označují podle převládající velikosti zrn např. jako struktury psefiticko-psamitické, aleuriticko-pelitické apod.
Do kategorie struktur úlomkovitých hornin patří rovněž:

Struktury krystalické (zrnité)

Krystalické struktury jsou charakteristické zejména pro sedimenty chemického původu nebo sedimenty diageneticky rekrystalované. Na rozdíl od struktur klastických sedimentů je u nich tvar zrna stejně důležitý jako jeho velikost.

a) Krystalické struktury klasifikované na základě velikosti zrna

b) Krystalické struktury klasifikované na základě tvaru zrna

Struktury klasifikované na základě vzájemného uspořádání součástek

Centrická, chuchvalcovitá a pseudobrekciovitá struktura bývají někdy též označovány jako struktury přechodné, protože jejich vznik může souviset jak s vlastní sedimentací, tak i s následnou diagenezí horniny.

Struktury podmíněné organickými zbytky

Pro klasifikaci organogenních struktur má rozhodující význam tvar částic, související s charakterem příslušných horninotvorných organismů. Podle něj můžeme rozlišovat např. struktury:

Podle způsobu zachování organických zbytků lze identifikovat:

© Václav Vávra, Ústav geologických věd, Přírodovědecká fakulta MU , Kotlářská 2, Brno. E-mail: vavra@sci.muni.cz.