Multimediální atlas hornin
Stavby metamorfovaných hornin

Obsah

stavby metamorfovaných hornin

základní pojmy

textury metamorfovaných hornin

struktury reliktní

struktury rekrystalizační

deformační struktury

Stavby metamorfovaných hornin

Podobně jako u magmatických a sedimentárních hornin dělíme stavby metamorfitů podle způsobu a typu uspořádání stavebních částic (minerálů):

V některých případech se tato kritéria překrývají, např. porfyroblastická struktura může být viditelná pouhým okem.

Základní pojmy

Při klasifikaci metamorfovaných hornin se používají pojmy, které se mohou lišit od ostatních typů hornin. Jejich výklad je následující:

Vzhled textur a struktur metamorfovaných hornin významně souvisí s intenzitou metamorfních přeměn. Při nízkých metamorfních stupních se uplatňuje klastéza (drcení) původních a růst nových minerálů. Bývají přitom často velmi dobře rozeznatelné struktury původních hornin, viz reliktní struktury. Během středních podmínek metamorfózy převažuje blastéza (růst) nových minerálů, obvykle se minerály vzájemně zatlačují. Nejvyšší stupně metamorfózy jsou doprovázeny celkovou minerální přestavbou s typickými rekrystalizačními strukturami.

Textury metamorfovaných hornin

Podle homogenity stavby horniny můžeme rozlišit textury monoschematické, tvořené hmotou určitého minerálního složení, a textury polyschematické (chorismity), ve kterých lze rozlišit více horninových složek.
Podle prostorového vztahu lze v polyschematických texturách rozlišit:

Jiným kritériem pro rozlišování textur je případná anisotropie stavby horniny. Z tohoto pohledu vyčleňujeme dva typy textur:

Všesměrné (masivní) textury mají horniny bez zřetelného usměrnění svých součástek.
Paralelní textury najdeme u hornin se zřetelnou anizotropií stavby a detailněji můžeme rozeznávat textury:

Kromě výše uvedených typů se rozlišují ještě následující charakteristické textury:

Struktury metamorfovaných hornin

Struktury metamorfovaných hornin (též krystaloblastické struktury) rozdělujeme podle zachování předmetamorfních staveb na dvě základní skupiny:

Pokud se ve stavbě metamorfovaných hornin zachovají alespoň částečně znaky původní horniny, můžeme vyčlenit např. tyto typy reliktních struktur:

Rekrystalizační struktury můžeme klasifikovat podle více hledisek. Při stanovení názvu struktury se nemusíme držet jednoho kritéria, lze použít i více názvů struktur, které horninu charakterizují. Je nutné, aby označení struktury horniny nebylo přehnaně komplikované a bylo jazykově únosné.

Rekrystalizační struktury podle tvar minerálních zrn

Podle tvaru minerálních zrn rozlišujeme čtyři základní struktury:

Mezi jednotlivými typy existuje řada pozvolných přechodů, což se vyjadřuje kombinací názvů, např. struktura granolepidoblastická nebo nematogranoblastická.

Rekrystalizační struktury podle stupně omezení minerálních zrn

Základními typy jsou struktury:

Rekrystalizační struktury podle relativní velikosti minerálních zrn

Vzájemné relativní velikost minerálních zrn umožňuje rozlišit tři základní typy struktur:

Rekrystalizační struktury podle vzájemného vztahu minerálních zrn

Rekrystalizační struktury podle jiných charakteristických znaků

Tyto struktury mají vztah třeba k jedinému minerálu v hornině, ale dávají stavbě charakteristický ráz. Můžeme sem zařadit struktury:

Deformační struktury

Tyto struktury vznikají při vyšším tlakovém zatížení horniny a podle charakteru deformace rozlišujeme strukturu:

Intenzita deformace rozděluje deformační struktury na:

© Václav Vávra, Ústav geologických věd, Přírodovědecká fakulta MU , Kotlářská 2, Brno. E-mail: vavra@sci.muni.cz.