Multimediální atlas hornin
Stavby magmatických hornin

Obsah

stavby magmatických hornin

základní pojmy

textury hornin

struktury hornin

 

Stavby magmatických hornin

Pojem stavba v sobě zahrnuje všechny makroskopické i mikroskopické znaky magmatických hornin, které souvisí s velikostí, omezením a způsobem vzájemného uspořádání minerálních zrn v hornině. Stavba horniny může odrážet fyzikální podmínky během krystalizace a tuhnutí magmatu.
Tradičně se stavby hornin rozdělují z hlediska našich pozorovacích schopností:

Hranice mezi strukturou a texturou není ale striktní, některé struktury lze pozorovat pouhým okem a naopak.

Základní pojmy pro pojmenování zrn

Hornina se skládá z minerálních zrn nebo krystalů či individuí. Vlastnosti a povahu minerálních zrn mohou definovat a zpřesňovat některé speciální termíny:

Makroskopické stavby – textury magmatických hornin

Mezi texturami se rozlišují dvě skupiny, které různým způsobem charakterizují makroskopickou stavbu.

A. Textury charakterizující míru vyplnění prostoru

B. Struktury charakterizující vzájemné uspořádání součástek a izotropii, resp. anizotropii stavby

Mikroskopické stavby – struktury magmatických hornin

Některé mikrostruktury jsou obecné a vyskytují se něžně, některé najdeme jen ve zcela speciálních případech. Přiřazení struktury hornině může být provedeno podle řady kritérií. Nejčastěji používaná kritéria najdete v následujícím přehledu.

A. struktury podle stupně krystalizace magmatu

B. struktury podle relativní velikosti minerálních zrn

C. struktury podle stupně omezení minerálů

D. struktury podle speciálního uspořádání a habitu krystalů

E. struktury symplektitické a reakční

F. struktury podle absolutní velikosti minerálních zrn (zrnitost)

Ke strukturám můžeme přiřadit veškeré charakteristiky vztahující se k absolutní velikosti zrn minerálů. Zrnitostních škál je celá řada, pro základní charakteristiku horniny vystačíme s několika základními pojmy. V nejhrubších rysech můžeme horniny členit na struktury afanitické (celistvé), u kterých nejsme okem schopni rozlišit jednotlivá zrna, a struktury faneritické, kde jsou zrna viditelná. Faneritické typy hornin se pak detailněji rozlišují podle velikosti zrna:

© Václav Vávra, Ústav geologických věd, Přírodovědecká fakulta MU , Kotlářská 2, Brno. E-mail: vavra@sci.muni.cz.